ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. 2526 เพื่อดูแลประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน เป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงบริการการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพด้านทันตกรรมและด้านการแพทย์อื่นๆ แก่ประชาชน