หน่วยทันตกรรมเทคโนโลยี

ออกหน่วยทันตกรรมเทคโนโลยี
หน่วยทันตกรรมเทคโนโลยี เป็นหน่วยทันตกรรมที่จะมุ่งเน้นการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ ไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน จากเป้าหมายวิสัยทัศน์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดกลุ่มชุมชนเป้าหมายเพื่อให้การดูแลสุขภาวะช่องปาก ได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสแห่งการครบรอบสถาปนาคณะฯ 50 ปี คณะฯ ได้มีนโยบายก่อตั้งหน่วยทันตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาจากบุคลากรภายในคณะฯ ไปใช้เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเป็นอันดับแรก ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพให้กับคนพิการในเขต 12 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก วัตถุประสงค์ในการเข้าไปดูแลชุมชนแห่งนี้ เพื่อให้คนในชุมชนเกิดสุขภาวะช่องปากที่ดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน
สถานที่ออกหน่วย