Donation

Faculty of Dentistry Chiang Mai University

บริจาคสมทบทุนให้คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบบริจาค คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับบริจาค สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร รวมถึงผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยการบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [E-Donation]
บริจาคเพื่อการจัดกิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริจาคเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริจาคเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาสุขภาพฟันให้ดียิ่งขึ้น
บริจาคเพื่อหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่